رایانش ابری

رایانش ابری

به زودی مطالب جدیدی با موضوع رایانش ابری تهیه می کنم و به تدریج منتشر می کنم. امیدوارم انتشار این مطالب باعث شناخت بیشتر سرویسهای ابری و به ویژه راهکارهای ابری کارا سامانه شده و پاسخی به نیازهای کسب و